[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

[IPs] Bytting av InfusjonsettVel 14 dager er litt drøyt. Men en uke går som regel greit uten at det blir
verken rødt eller vondt. Jeg bytter når det blir vondt å berøre.

Erik Wold

----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/