[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

[IPs] Bolus etter blodsukker eller matmengde?Hvilke erfaringer har dere ved e sette Bolus mengde ved bruk av pumpen. Setter
dere den etter hva blodsukkeret er fxr meltid, eller har dere en mete som gjxr
at type meltider alltid skal ha en fast Bolus pr. meltid?

mvh
Oel B
----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/