[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: [IPs] Basalkurver og tidsforskjeller




Du kan få gratis e-mail hos www.hotmail.com . Der kan du se e-mailen din
uten å ha noe mailprogram.

Prøv det. Da slipper du å endre e-mailen din. Ellers kan du vel også se og
sende mail fra insulin Pumpers hjemmeside.

Erik Wold

E-mail private: email @ redacted
E-mail work: email @ redacted
Vi er knyttet til Internett - det er jo det eneste som fungerer skikkelig. 
E-mail adressen min er bare foreløpig og vi vil ikke få noen fast bopel før
uti midten av mai.  Så inntil da får jeg låne Santalmisjonens e-mailadresse
på kontoret i Guayaquil: email @ redacted  Vi er bare to familier med
tilgang til maskinen,  så det blir vel ikke så vanskelig å sortere posten.

Vi reiser 15. februar.   Den dagen e-mailen min "legges ned" sier jeg ifra
til dere. 


----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/