[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

Re: [IPs] Basal og opptak av insulinHei Ole
Interessant, tror det må være varmen. låret skal vel i utgangspunktet være
langsommere....
Fortell mer om hvordan det går senere.

Erik


----------------------------------------------------------
Insulin-Pumpers hjemmeside http://www.insulin-pumpers.org/