[Previous Months][Date Index][Thread Index][Join - Register][Login]
[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next]

[IP] Re: this is what i get re: the excel spread sheet. why?In a message dated 1/25/00 10:24:33 PM Eastern Standard Time, 
email @ redacted writes:

> 
>  HgQgAAcAHSIkIiMsIyMwLjAwXyk7XCgiJCIjLCMjMC4wMFwpHgQlAAgAIiIkIiMsIyMwLjAw
>  Xyk7W1JlZF1cKCIkIiMsIyMwLjAwXCkeBDUAKgAyXygiJCIqICMsIyMwXyk7XygiJCIqIFwo
>  IywjIzBcKTtfKCIkIiogIi0iXyk7XyhAXykeBCwAKQApXygqICMsIyMwXyk7XygqIFwoIywj
>  IzBcKTtfKCogIi0iXyk7XyhAXykeBD0ALAA6XygiJCIqICMsIyMwLjAwXyk7XygiJCIqIFwo
>  IywjIzAuMDBcKTtfKCIkIiogIi0iPz9fKTtfKEBfKR4ENAArADFfKCogIywjIzAuMDBfKTtf
>  KCogXCgjLCMjMC4wMFwpO18oKiAiLSI/P18pO18oQF8p4AAQAAAAAAD1/yAAwCAAAAAAAADg
>  ABAAAQAAAPX/IPTAIAAAAAAAAOAAEAABAAAA9f8g9MAgAAAAAAAA4AAQAAIAAAD1/yD0wCAA
>  AAAAAADgABAAAgAAAPX/IPTAIAAAAAAAAOAAEAAAAAAA9f8g9MAgAAAAAAAA4AAQAAAAAAD1
>  /yD0wCAAAAAAAADgABAAAAAAAPX/IPTAIAAAAAAAAOAAEAAAAAAA9f8g
----------------------------------------------------------
for HELP or to subscribe/unsubscribe, contact: HELP@insulin-pumpers.org
send a DONATION http://www.Insulin-Pumpers.org/donate.shtml